รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว
1. เด็กชายพันธกานต์ พุ่มทอง ประถม 1/1 บ้านเจ้าหลาว
2. เด็กชายธนดล พิมมาศ ประถม 2/1 บ้านเจ้าหลาว
3. เด็กหญิงชยานันต์ สีหาคุณ อนุบาล 3/1 บ้านเจ้าหลาว
4. เด็กชายชนะศึก ฆ้องสะอาด ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
5. เด็กชายจันทสิทธิ์ จรวารี ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
6. เด็กชายกรศิวะ แป้นเขียว ประถม 3/1 บ้านเจ้าหลาว
7. เด็กชายวุฒิชัย ชัยเกิด ประถม 4/1 บ้านเจ้าหลาว
8. เด็กหญิงฉันทิสา ชำนาญชล ประถม 5/1 บ้านเจ้าหลาว
9. เด็กชายสวัสดี พิมมาศ ประถม 6/1 บ้านเจ้าหลาว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑