รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเตาหม้อ
1. เด็กชายยศวินทร์ บังเกด ประถม 1/1 บ้านเตาหม้อ
2. เด็กชายวัชรกร ไกรนิวรณ์ ประถม 1/1 บ้านเตาหม้อ
3. เด็กชายนฤภัทร ประมวลสุข ประถม 2/1 บ้านเตาหม้อ

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑