รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดรำพัน
1. เด็กหญิงญาณิศา เสมสฤษดิ์ อนุบาล 2/1 วัดรำพัน
2. เด็กชายตะวัน ไชยะวง อนุบาล 2/1 วัดรำพัน
3. เด็กหญิงนพรัตน์ จันทสิทธิ์ ประถม 2/1 วัดรำพัน
4. เด็กหญิงสะรัน มันนัย มัธยม 2/1 วัดรำพัน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ ฉิมกล่อม มัธยม 3/1 วัดรำพัน
6. เด็กชายอรรถชัย ฤทธิ์ยิ่งยงชัย มัธยม 3/1 วัดรำพัน
7. เด็กชายวรวิช ศรีคงรักษ์ มัธยม 3/1 วัดรำพัน
8. เด็กชายวีรภาพ ศรีสุข มัธยม 3/1 วัดรำพัน
9. เด็กชายโด๊ย มันนัย มัธยม 3/1 วัดรำพัน
10. เด็กชายตรีวิทย์ วิสิทธิวงค์ มัธยม 3/1 วัดรำพัน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑