รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดท่าศาลา
1. เด็กหญิงกีรณา บัวคำ ประถม 2/1 วัดท่าศาลา
2. เด็กหญิงนิพาดา เหลาหอม ประถม 2/1 วัดท่าศาลา
3. เด็กชายสุรชัช สุจริต ประถม 5/1 วัดท่าศาลา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑