รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี
1. เด็กหญิงชมลภัทร เดือนช่วง วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัชชา ชัยพัฒน์ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
3. เด็กชายสุรศักดิ์ ชีคะนา วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงวริสรา อิ่มรัตน์ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
5. เด็กชายณัฐนนท์ กาญจนวรรณ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงพนธ์ แซ่ตั๊น วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
7. เด็กชายธนกฤติ เจริญชาติ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
8. เด็กชายธีรภูมิ จินดาวงค์ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงพรนัชชา สุทธิพร วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงศศิภา ขุนจิต วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงนิรชพร สีมาก วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
12. เด็กชายทินภัทร พุกวิลัย วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
13. เด็กชายอธิชาต ทศทิศโยธิน วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
14. เด็กชายธนกฤต ฉายเจริญ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงพศิกา ภาคสุข วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
16. เด็กหญิงกฤษณา ขุนจิต วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงณัฐกมล เกิดคำ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
18. เด็กหญิงณัฏฐนิช เกิดคำ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
19. เด็กชายพิชยดนย์ โนนสงคราม วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
20. เด็กชายจักรภัทร ภิบาลรักษ์ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
21. เด็กชายพริษฐ์ ภาคสุข วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
22. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ รัตนาธรรม วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
23. เด็กชายจารุวัฒน์ สุทธิวารี วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
24. เด็กชายกรวิชญ์ เสริมสุข วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
25. เด็กชายภาวัช สุขสวัสดิ์ วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
26. เด็กชายณรงค์ชัย เพิ่มพูล วัดเสม็ดโพธิ์ศรี
27. เด็กชายฉัตรชัย เพิ่มพูล วัดเสม็ดโพธิ์ศรี

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑