รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดเขาวงกต
1. เด็กชายภูริพัฒน์ ทีวารีเจริญ วัดเขาวงกต
2. เด็กชายเมงซือ นวุธ วัดเขาวงกต
3. เด็กหญิงทาลา แก้วมีชัย วัดเขาวงกต
4. เด็กชายศักดิ์ศิลา บุญชู วัดเขาวงกต
5. เด็กหญิงมาลิสา ดิษฐเนตร วัดเขาวงกต
6. เด็กหญิงสุชาวดี เนียมพันธ์ วัดเขาวงกต
7. เด็กหญิงนุชนา จูมมณีวงศ์ วัดเขาวงกต
8. เด็กชายศุภเดช มหาโพธิ์ วัดเขาวงกต
9. เด็กชายจิรายุ พุทธรัตน์ วัดเขาวงกต
10. เด็กหญิงพัณณิตา แก้วชิน วัดเขาวงกต
11. เด็กชายเกรียงไกร หนองใหญ่ วัดเขาวงกต
12. เด็กชายนิคม แสงแก้วมหาวงศ์ วัดเขาวงกต
13. เด็กหญิงแสงหล้า อินปง วัดเขาวงกต

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑