รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
1. เด็กชายกฤตกมล ยะวา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา ผลนคา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
3. เด็กชายกมล ยะวา ประถม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์ ยะวา อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
5. เด็กชายสุรดิษ ยะวา อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
6. เด็กหญิงสุภารัตน์ พรมปันดิ อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
7. เด็กหญิงพรณิภา ปานเขียว อนุบาล 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
8. เด็กหญิงมัชริน สุทันต์ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
9. เด็กชายณัฐวัฒน์ เสนาะสรรพ์ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
10. เด็กหญิงนันทิชา กลิ่นจิ๋ว ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
11. เด็กชายธนวรรธน์ ศิริวรรณ ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
12. เด็กชายกฤษฎา กลิ่นจิ๋ว ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
13. เด็กหญิงฟ้าใส ชาน ประถม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
14. เด็กชายกิตตินันท์ ผลนาค ประถม 4/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
15. เด็กชายนันทกร คัฒทเนตร์ ประถม 4/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
16. เด็กชายศรายุทธ ลือเจริญ ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
17. เด็กชายฐิติพงศ์ อยู่ดี ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
18. เด็กชายฐานพัฒน์ ยอดเยี่ยม ประถม 5/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
19. เด็กชายยุทธ เสรียง ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
20. เด็กชายรัตน์ ซึมหิน ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
21. เด็กชายณัฐพล นิ่มนวล ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
22. เด็กชายอภิสิทธิ์ ชำนิ ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
23. เด็กหญิงอโรชา มักกะสัน ประถม 6/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
24. เด็กหญิงชยาภรณ์ วะโร มัธยม 2/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
25. เด็กชายพรชัย นรดี มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
26. เด็กชายชนกนันท์ สืบป่วน มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
27. เด็กหญิงวรรณา ทองเหลือง มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
28. เด็กหญิงนุชจิรา สุราภา มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
29. เด็กชายสนธยา โทวันนัง มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย
30. เด็กชายชนินทร์ โชติภักดี มัธยม 3/1 บ้านหนองเจ๊กสร้อย

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑