รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
1. เด็กชายสุวัชร ดีกล้า ประถม 1/1 บ้านวังไม้แดง
2. เด็กชายอายุเดช วงษ์อินทร์ อนุบาล 2/1 บ้านวังไม้แดง
3. เด็กชายสงกรานต์ มีสุข ประถม 2/1 บ้านวังไม้แดง
4. เด็กชายโกนเทีย พวง ประถม 3/1 บ้านวังไม้แดง
5. เด็กหญิงกันยา บัวผุด ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง
6. เด็กชายกาก้า สะแหล่ ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง
7. เด็กชายเกียรติคง วงษ์อินทร์ ประถม 4/1 บ้านวังไม้แดง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑