รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านซอยสอง
1. เด็กหญิงปภาภัทร บัวขำ อนุบาล 1/1 บ้านซอยสอง
2. เด็กหญิงนิชาภา ทวี อนุบาล 1/1 บ้านซอยสอง
3. เด็กหญิงจันทร์ มอ ประถม 1/1 บ้านซอยสอง
4. เด็กหญิงไซ โซน ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
5. เด็กชายธีรพัด วรสาร ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
6. เด็กหญิงวาสนา ทองลาย ประถม 2/1 บ้านซอยสอง
7. เด็กชายออมสิน กาเพง อนุบาล 3/1 บ้านซอยสอง
8. เด็กชายคฑานนท์ ทองดี อนุบาล 3/1 บ้านซอยสอง
9. เด็กชายพสิษฐ์ แสงกลม ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
10. เด็กหญิงสุนี - ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
11. เด็กชายธนากร สุนันท์ ประถม 3/1 บ้านซอยสอง
12. เด็กชายจุลา - ประถม 4/1 บ้านซอยสอง
13. เด็กชายราชัน มีกุลทอง ประถม 4/1 บ้านซอยสอง
14. เด็กชายเทพนภา คงแสง ประถม 5/1 บ้านซอยสอง
15. เด็กหญิงกลอย คำซอด ประถม 5/1 บ้านซอยสอง
16. เด็กหญิงวิไลวรรณ บุญประเสริฐ ประถม 6/1 บ้านซอยสอง
17. เด็กชายศิรายุทธ์ วรสาร ประถม 6/1 บ้านซอยสอง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑