รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเนินจำปา
1. เด็กชายปวรรุจ เพิ่มศิริ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
2. เด็กหญิงอรวรรณ หอมละออ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
3. เด็กชายณัฐชา สังข์ทอง ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
4. เด็กหญิงพรทิตา สังข์ทอง ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
5. เด็กหญิงมลตรา หอมละออ ประถม 1/1 บ้านเนินจำปา
6. เด็กหญิงวรัญญา รัตนวรรณ ประถม 2/1 บ้านเนินจำปา
7. เด็กหญิงณัฐนันท์ สมรส ประถม 2/2 บ้านเนินจำปา
8. เด็กชายกฤษติศักดิ์ ทุ่งไธสง ประถม 3/1 บ้านเนินจำปา
9. เด็กชายจิรพัส อินทปัญญา ประถม 3/2 บ้านเนินจำปา
10. เด็กหญิงปณิดา ขันติวงษ์ ประถม 4/2 บ้านเนินจำปา
11. เด็กชายธีรนัย นึกสม ประถม 4/2 บ้านเนินจำปา
12. เด็กหญิงพัชรพร วุฒิโพธิชัย ประถม 5/1 บ้านเนินจำปา
13. เด็กชายกิตติกร กิ่งกุล ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
14. เด็กหญิงณัชชา รู้สรรพกิจ ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
15. เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ผล ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
16. เด็กหญิงพรทิพย์ สารนอก ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
17. เด็กหญิงเปรมวดี จิตรทนต์ ประถม 5/2 บ้านเนินจำปา
18. เด็กชายธนากร กรงาม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
19. เด็กชายศิวกร จงดี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
20. เด็กชายพรเทพ คุ้มหอม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
21. เด็กหญิงน๊อต สมบัติ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
22. เด็กหญิงกัญญณัช นิธิกุล ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
23. เด็กหญิงแพรวา อินทรสุข ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
24. เด็กหญิงภัทรภรณ์ สวยสุวรรณ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
25. เด็กหญิงปุญฑริกา เจือจันทร์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
26. เด็กหญิงสายธาร ชินโพธิ์คั่ง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
27. เด็กหญิงณัฎฐธิดา เชียนฉวี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
28. เด็กหญิงธนัชชา พุชชงค์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
29. เด็กหญิงวริษฐา ดีประสิทธิ์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
30. เด็กชายจิติศักดิ์ พิมพ์มงคล ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
31. เด็กหญิงเปมิกา สมบูรณ์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
32. เด็กหญิงกนกวรรณ จันทศร ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
33. เด็กหญิงแพรทอง ทรงงาม ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
34. เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสิงห์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
35. เด็กหญิงวรรณสุข คุ้มญาติ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
36. เด็กชายวงศกร คงแสง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
37. เด็กหญิงศุภดา บุญมี ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
38. เด็กชายวงศกร ต้นทนากร ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
39. เด็กชายรัตนชัย โพธิ์ทอง ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
40. เด็กชายเรวัต อินทปัญญา ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
41. เด็กชายอดิศร คชรัตน์ ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
42. เด็กชายสิทธิพร ชลูด ประถม 6/1 บ้านเนินจำปา
43. เด็กชายวิทวัส ประสมทรัพย์ ประถม 6/2 บ้านเนินจำปา
44. เด็กหญิงธนัชญา มุกดาสนิท มัธยม 1/2 บ้านเนินจำปา
45. เด็กชายศุภชัย ปริญจิตร มัธยม 1/2 บ้านเนินจำปา
46. เด็กหญิงมิณตรา ใจหาร มัธยม 2/1 บ้านเนินจำปา
47. เด็กหญิงปนัดดา แก้วละมุล มัธยม 2/2 บ้านเนินจำปา
48. เด็กหญิงปนิศา ลำสมุทร์ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
49. เด็กชายเทวา สิงห์มหาศักดิ์ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
50. เด็กหญิงเขมิกา ละออเอี่ยม มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
51. เด็กหญิงจิรภัทร์ อิ่มหิรัญ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
52. เด็กหญิงอภิญญา ภิญโญ มัธยม 3/1 บ้านเนินจำปา
53. เด็กหญิงพิมพ์ ดำ มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา
54. เด็กหญิงกรรณิการ์ กลิ่นจิ๋ว มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา
55. เด็กชายชัยประสิทธิ์ คุชิตา มัธยม 3/2 บ้านเนินจำปา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑