รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น
1. เด็กหญิงหวา ชาวมอญ อนุบาล 1/1 บ้านวังอีแอ่น
2. เด็กชายนนทพันธ์ รัตน์แสง ประถม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
3. เด็กหญิงนวพรรษ ทองคำ ประถม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
4. เด็กหญิงจุรีรัตน์ ทัพธานี ประถม 1/2 บ้านวังอีแอ่น
5. เด็กหญิงศศินิภา อรัญเขตต์ อนุบาล 2/1 บ้านวังอีแอ่น
6. เด็กหญิงศศิธร สิงห์แก้ว อนุบาล 2/2 บ้านวังอีแอ่น
7. เด็กชายฐิติศักดิ์ แสงจันทร์ ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
8. เด็กหญิงโสภิดา ค้ำชู ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
9. เด็กหญิงนพวรรณ ลูกสอาด ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
10. เด็กชายอ๊อด วิไลสัก ประถม 2/1 บ้านวังอีแอ่น
11. เด็กชายอชิตพล อ่อนดี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
12. เด็กชายมานพ ทัพธานี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
13. เด็กหญิงฉันชพร ธนอุตร ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
14. เด็กชายศณิศิณโชค ขวัญดี ประถม 2/2 บ้านวังอีแอ่น
15. เด็กหญิงมณสิชา จันทวงศา ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
16. เด็กชายวิรัตน์ โพธิ์เงิน ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
17. เด็กชายพงศกร ฉัยยา ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
18. เด็กหญิงนันทิกานต์ เชือกรัมย์ ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
19. เด็กหญิงกมลวรรณ ชั้นบน ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
20. เด็กชายวันฉาย ตะวันฉาย ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
21. เด็กชายกิตติพงษ์ ประกอบรักษ์ ประถม 2/3 บ้านวังอีแอ่น
22. เด็กชายนาวิล มีไซ อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
23. เด็กหญิงครีม อุบล อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
24. เด็กหญิงสุภาพร ดอกเงินงามดี อนุบาล 3/1 บ้านวังอีแอ่น
25. เด็กหญิงนิชา นวนโสภา ประถม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
26. เด็กหญิงพิมลรัตน์ ดับโศรก ประถม 3/2 บ้านวังอีแอ่น
27. เด็กชายกฤษฎา ประสมศรี ประถม 4/1 บ้านวังอีแอ่น
28. เด็กหญิงธัญพิมล สังข์ทอง ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
29. เด็กชายกวินภพ ประมาณู ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
30. เด็กชายชยากร จงดี ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
31. เด็กหญิงพิมพ์วิมล ตั้งคง ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
32. เด็กชายชวินทร์ ไตรมาส ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
33. เด็กชายบวรรัตน์ โพธิ์เงิน ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
34. เด็กชายวันชนะ ดีหมั่น ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
35. เด็กชายพิชญุตม์ สำราญรื่น ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
36. เด็กหญิงพอลล่า นวลวิลัย ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
37. เด็กหญิงบุษกร ธนอุตร ประถม 5/1 บ้านวังอีแอ่น
38. เด็กหญิงกมลพรรณ หอมขจร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
39. เด็กชายณัฐพนธ์ คชบาง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
40. เด็กชายธีรภัทร ยาพา ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
41. เด็กหญิงรุ้งขาว ขาวหมอ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
42. เด็กหญิงทวีพร รัตนวิจิตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
43. เด็กชายวงศ์ธร ไกยบุตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
44. เด็กหญิงมินตรา แสงอรุณ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
45. เด็กหญิงกฤติยา สร้อยทอง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
46. เด็กหญิงกุลธิดา จันทวงศ์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
47. เด็กชายกฤตยชญ์ ชาติเชื้อ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
48. เด็กชายชโลทร แซ่ลี้ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
49. เด็กชายธนโชติ ชูยิ่งสกุลทิพย์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
50. เด็กชายพีรพัฒน์ เนื่องจำนงค์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
51. เด็กชายนวพรรษ คชบาง ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
52. เด็กชายวีรพัฒน์ เสมอพงษ์ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
53. เด็กหญิงศศิธร สุวรรณเพชร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
54. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์ หลวงจิตร ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
55. เด็กหญิงอมลวรรณ หาดแก้ว ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
56. เด็กหญิงณัฐภัทร บัวจีบ ประถม 6/1 บ้านวังอีแอ่น
57. เด็กหญิงศรัญย์พร สุทธิวงศ์ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
58. เด็กชายธีรภัทร์ จันโสภา ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
59. เด็กชายพัทธพล จันทร์อินทร์ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
60. เด็กชายเอกภพ เวียงคำ ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
61. เด็กหญิงเลิศวิไลลักษณ์ อินทรพล ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
62. เด็กหญิงสิรินตา ดอกเงินงามดี ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
63. เด็กชายสาริน ยังโว ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
64. เด็กชายชัยชนะ จิตสมนึก ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
65. เด็กชายอิสนะ เอื้อเฟื้อสุข ประถม 6/2 บ้านวังอีแอ่น
66. เด็กชายอาทิตสมัน อรัญวงค์ มัธยม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
67. เด็กชายสนธิ แข่งขัน มัธยม 1/1 บ้านวังอีแอ่น
68. เด็กชายกิตติพร กิตติราช มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
69. เด็กชายศิริชัย สุดดี มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น
70. เด็กหญิงอรทัย ฉัยยา มัธยม 3/1 บ้านวังอีแอ่น

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑