รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้
1. เด็กหญิงฐิติพร กลิ่นมาก บ้านบ่อไฟไหม้
2. เด็กหญิงน้ำเพชร ป้องพิมาย บ้านบ่อไฟไหม้
3. เด็กหญิงศรินยา วรวลัย บ้านบ่อไฟไหม้
4. เด็กชายกฤษณพล มณีสร้อย บ้านบ่อไฟไหม้
5. เด็กชายวรชาติ หงษ์ทอง บ้านบ่อไฟไหม้
6. เด็กชายอภิวิทญ์ สมแสน บ้านบ่อไฟไหม้
7. เด็กหญิงกัญจนพร วรรณศิริ บ้านบ่อไฟไหม้
8. เด็กชายจักรกริช อินพึ่ง บ้านบ่อไฟไหม้
9. เด็กชายปฏิรูป ต้านภัย บ้านบ่อไฟไหม้
10. เด็กหญิงฝน ดำ บ้านบ่อไฟไหม้
11. เด็กชายรุ่งตะวัน จันศรี บ้านบ่อไฟไหม้
12. เด็กหญิงรักษิตา ทองป้อม บ้านบ่อไฟไหม้
13. เด็กหญิงจินท์จุฑา รุ่งรัศมี บ้านบ่อไฟไหม้
14. เด็กชายสุทิวัส บำรุงไทย บ้านบ่อไฟไหม้
15. เด็กหญิงกัญญาวีร์ กรมแสง บ้านบ่อไฟไหม้
16. เด็กหญิงวารุณี บุบผาเจริญ บ้านบ่อไฟไหม้
17. เด็กชายธีรภัทร ต้านภัย บ้านบ่อไฟไหม้
18. เด็กชายกิตติธัช โนดดี บ้านบ่อไฟไหม้
19. เด็กชายเกียรติคุณ กรมแสง บ้านบ่อไฟไหม้

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑