รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านคลองครก
1. เด็กชายวีรภัทร หิรัญรักษ์ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
2. เด็กชายฐิติกร บูรณะวังศิลา ประถม 1/1 บ้านคลองครก
3. เด็กหญิงปภาวรินท์ บุญสด ประถม 1/1 บ้านคลองครก
4. เด็กหญิงกิติลักษณ์ บุญยืน ประถม 1/1 บ้านคลองครก
5. เด็กหญิงกันยากร ข้องดี ประถม 1/1 บ้านคลองครก
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์ รู้ทางการ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
7. เด็กหญิงอภิชญา เจริญศรี ประถม 1/1 บ้านคลองครก
8. เด็กชายเจษฎา ปั้นรื่น ประถม 1/1 บ้านคลองครก
9. เด็กหญิงวิภาดา แซลี้ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
10. เด็กหญิงทิพปภา อารีเอื้อ ประถม 1/1 บ้านคลองครก
11. เด็กชายปวริศ รัตนวิจิตร ประถม 1/1 บ้านคลองครก
12. เด็กชายภัคพงค์ นวลหง ประถม 2/1 บ้านคลองครก
13. เด็กชายพชร บุญสด ประถม 2/1 บ้านคลองครก
14. เด็กหญิงพรรษชล หิรัญรักษ์ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
15. เด็กหญิงศริณย์พร วิรัตน์ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
16. เด็กชายวรัญญู สุขเจริญ ประถม 2/1 บ้านคลองครก
17. เด็กหญิงอมลนิชา พุ่มษะเกตุ อนุบาล 3/1 บ้านคลองครก
18. เด็กชายณัฐพล มนชนะ ประถม 3/1 บ้านคลองครก
19. เด็กชายธีรโชติ ม่วงเจริญ ประถม 3/1 บ้านคลองครก
20. เด็กชายจตุรภัทร อ่อนน้อม ประถม 3/1 บ้านคลองครก
21. เด็กชายวงศธร สำนักไพรสันต์ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
22. เด็กหญิงพรสวรรค์ ม่วงเจริญ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
23. เด็กหญิงทัฐทพล นวลหง ประถม 4/1 บ้านคลองครก
24. เด็กชายธัชพล สุขเจริญ ประถม 4/1 บ้านคลองครก
25. เด็กชายนพจักร พรายระหาร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
26. เด็กหญิงพุทธิปภา กลิ่นมาลัย ประถม 5/1 บ้านคลองครก
27. เด็กชายพุทธิภาส กลิ่นมาลัย ประถม 5/1 บ้านคลองครก
28. เด็กชายธนกฤต จันทร์เถื่อน ประถม 5/1 บ้านคลองครก
29. เด็กชายวรวิทย์ เชียงกา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
30. เด็กชายพีรพัฒน์ ขวัญพิกุล ประถม 5/1 บ้านคลองครก
31. เด็กหญิงปพิชญา กิจโสภา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
32. เด็กหญิงปภัสรา กิจโสภา ประถม 5/1 บ้านคลองครก
33. เด็กหญิงพนิดา ศรีษาคร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
34. เด็กหญิงจินตนา สุนประโคน ประถม 5/1 บ้านคลองครก
35. เด็กหญิงวรัญญา หลอมทอง ประถม 5/1 บ้านคลองครก
36. เด็กหญิงภัทรศุภา เจริญพร ประถม 5/1 บ้านคลองครก
37. เด็กหญิงจันทกานต์ แหวนวงษ์ ประถม 5/1 บ้านคลองครก
38. เด็กชายวีรภัทร ศรีภักดี ประถม 5/1 บ้านคลองครก
39. เด็กชายอดิเทพ มีชัย มัธยม 2/1 บ้านคลองครก
40. เด็กชายธีรเดช ห้วยใหญ่ มัธยม 2/1 บ้านคลองครก
41. เด็กชายธีระพงษ์ อารีเอื้อ มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
42. เด็กชายกฤศกร วงศ์ตรัส มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
43. เด็กชายขจรเกียรติ ปิยะมาตร มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
44. เด็กหญิงเบญญาภา สุนประโคน มัธยม 3/1 บ้านคลองครก
45. เด็กชายนพเก้า ภูทะวัง มัธยม 3/1 บ้านคลองครก

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑