รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
1. เด็กชายพลพล แก่นขวัญ ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
2. เด็กหญิงอัฉจนา ทองบาง ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
3. เด็กชายธนบดี ปิติสา ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
4. เด็กชายสหภพ วิระพัน ประถม 1/1 บ้านช่องกะพัด
5. เด็กชายจิตรวีร์ ลมรื่น ประถม 3/1 บ้านช่องกะพัด
6. เด็กหญิงสุธาลินี คำหงษ์ ประถม 3/2 บ้านช่องกะพัด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑