รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดขุนซ่อง
1. เด็กชายสีทอง - ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วมณี ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
3. เด็กชายใบ ฮอน ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
4. เด็กชายณัฐภัทร ผมพุ้ย ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
5. เด็กชายพีรวิชญ์ จิตรเพ็ง ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
6. เด็กชายสินระชัย สุวันนะสาน ประถม 1/1 วัดขุนซ่อง
7. เด็กหญิงญัฐกมล ธรรมมี อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
8. เด็กชายจักรกฤษณ์ สมใจมิตร อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
9. เด็กชายไตรตั้น รสนา อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
10. เด็กหญิงนันธิตา พนารักษ์ อนุบาล 2/1 วัดขุนซ่อง
11. เด็กชายอนันท์สิทธิ์ สุภาเพียร อนุบาล 2/2 วัดขุนซ่อง
12. เด็กชายชัชนันท์ อินหอม อนุบาล 2/2 วัดขุนซ่อง
13. เด็กชายมดตานอย มงคำคุณ ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
14. เด็กหญิงณดาภรณ์ มาลัย ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
15. เด็กชายศุภสิน วรรณจินดา ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
16. เด็กชายเล็ก - ประถม 2/1 วัดขุนซ่อง
17. เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์ เอกสมบัติ ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
18. เด็กหญิงเบญญาภา สมดอกแก้ว ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
19. เด็กหญิงนฤมล บุญเกิด ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
20. เด็กชายธีรภัทร์ คีรีวงษ์ ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
21. เด็กชายไกรศร ภาศรี ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
22. เด็กหญิงกมลชนก ชันษา ประถม 2/2 วัดขุนซ่อง
23. เด็กชายพิชญะ ขันเงิน อนุบาล 3/1 วัดขุนซ่อง
24. เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทสิทธิ์ อนุบาล 3/2 วัดขุนซ่อง
25. เด็กชายอมฤทธิ์ เอี่ยมสกุล ประถม 3/1 วัดขุนซ่อง
26. เด็กชายธนภูมิ จันโท ประถม 3/1 วัดขุนซ่อง
27. เด็กชายปิยะ เจดีย์ทอง ประถม 4/1 วัดขุนซ่อง
28. เด็กชายนนทภัทร ศรีชัย ประถม 4/1 วัดขุนซ่อง
29. เด็กชายปภาวิน แทนทด ประถม 5/1 วัดขุนซ่อง
30. เด็กชายกิตติศักดิ์ ศรีภักดี ประถม 5/1 วัดขุนซ่อง
31. เด็กชายเดชาวัต ทรงอยู่ มัธยม 1/1 วัดขุนซ่อง
32. เด็กชายชาญประสิทธิ์ ป้องหมู่ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
33. เด็กชายวรินทร์ธร โพธิสุวรรณ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
34. เด็กชายพีรพัฒน์ มาลัย มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
35. เด็กชายวัชรพล สุพคราส มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
36. เด็กชายวัชรพงศ์ สุพคราส มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
37. เด็กชายสุริยา เนตรขำ มัธยม 1/2 วัดขุนซ่อง
38. เด็กหญิงอานุชตรา ศรีษะแก้ว มัธยม 2/2 วัดขุนซ่อง
39. เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฉิมปรางค์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
40. เด็กชายชลธี มียอด มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
41. เด็กชายยุทธนา มาสิงห์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
42. เด็กชายสิทธิพงศ์ สมสิทธิ์ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
43. เด็กหญิงวรัทยา แก้ววิเชียร มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
44. เด็กชายสรวิชญ์ สุทิโชติ มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
45. เด็กหญิงศิริรัตน์ โทบุตร มัธยม 3/1 วัดขุนซ่อง
46. เด็กชายธนธรณ์ ยะถาการ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
47. เด็กชายจักรี พนาสนธิ์ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
48. เด็กชายณัฐภัทร แสงทอง มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
49. เด็กชายวรจักร จันทร์ไพสน มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
50. เด็กชายสมชาย ภูมิบูรณ์ มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
51. เด็กหญิงสุธางคุ์รัตน์ สุพคราส มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
52. เด็กหญิงอรอนงค์ เขตนัทธี มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง
53. เด็กชายปัณณทัต จันทร์เทียม มัธยม 3/2 วัดขุนซ่อง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑