รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดแก่งหางแมว
1. เด็กชายปิยะพงษ์ เวินซิว วัดแก่งหางแมว
2. เด็กชายปิยวัฒน์ ภมร วัดแก่งหางแมว
3. เด็กหญิงฉันชนก โสกุล วัดแก่งหางแมว
4. เด็กหญิงอารียา วงษาเสน วัดแก่งหางแมว
5. เด็กชายปรินทร์ สกุลมาก วัดแก่งหางแมว
6. เด็กหญิงพรพนา เจนจัดการ วัดแก่งหางแมว
7. เด็กชายอภิวิชญ์ ศิลลา วัดแก่งหางแมว
8. เด็กหญิงพรวิภา เวินซิว วัดแก่งหางแมว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑