รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านโคกวัด
1. เด็กชายศิริพงษ์ วงษ์คีรี อนุบาล 1/1 บ้านโคกวัด
2. เด็กหญิงวีน ปปะลาย ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
3. เด็กชายจันนี ศาลา ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
4. เด็กหญิงอัยยา เข็มทอง ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
5. เด็กหญิงกนกวรรณ จิตนอก ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา บุตรแสง ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
7. เด็กหญิงมุฑิตา ดอกเงินคำดี ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
8. เด็กหญิงธนาภรณ์ คุณประเสริฐ ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
9. เด็กหญิงชยาภรณ์ วิลาภัต ประถม 1/1 บ้านโคกวัด
10. เด็กชายธนากร อ่อนหยัด อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
11. เด็กชายภูวเดช จุ้ยสมบูรณ์ อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
12. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุตรแสง อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
13. เด็กชายพัฒนพงษ์ เทียมพันธ์ อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
14. เด็กชายตูบ ไตไซยะลาด อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
15. เด็กหญิงอัญชลี มุมกลาง อนุบาล 2/1 บ้านโคกวัด
16. เด็กหญิงนภัสยานันท์ กอเซ็ม ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
17. เด็กชายอภิเชษฐ์ ศรีบุญมา ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
18. เด็กชายพา ไตไซยะลาด ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
19. เด็กหญิงสุทธภา ขอบทอง ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
20. เด็กชายสุที ศรีบุญเรือง ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
21. เด็กชายพิษณุวัชร์ ดอกเงินคำดี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
22. เด็กหญิงวรกมล จอกน้อย ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
23. เด็กชายพงศกร วิระพล ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
24. เด็กชายณริน ฉิมแก่น ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
25. เด็กชายปัญญากร สีรินพงษ์ ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
26. เด็กหญิงชุติมา รัสมี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
27. เด็กหญิงชุติมา บุญทัน ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
28. เด็กหญิงนา ศาลา ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
29. เด็กหญิงมิน ไซบัวสี ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
30. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ วงษ์กล่อม ประถม 2/1 บ้านโคกวัด
31. เด็กชายหนึ่งสยาม ลมงาม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
32. เด็กชายธีระศักดิ์ สีรินพงษ์ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
33. เด็กหญิงกาญจนา จุ้ยเย็น อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
34. เด็กหญิงธิดารัตน์ แทนกระโทก อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
35. เด็กหญิงกวินธิดา คำปลิว อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
36. เด็กชายวิทวัส จันชมภู อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
37. เด็กชายวันชนะ บุญมาก อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
38. เด็กชายชยพล พุ่มโพ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
39. เด็กชายพีม - อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
40. เด็กชายชินภัทร ไชยวงษ์ อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
41. เด็กหญิงศศิพร ปัดชา อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
42. เด็กหญิงรุจิรา จันชมภู อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
43. เด็กหญิงรมิดา กมลแสง อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
44. เด็กหญิงวิมลมณี สุขเอี่ยม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
45. เด็กหญิงจันนี ซารัน อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
46. เด็กชายเอกภพ สันทาลุนัย อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
47. เด็กหญิงวิ เนา อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
48. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เขาอยู่คง อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
49. เด็กชายจิรภัทร สุขพรม อนุบาล 3/1 บ้านโคกวัด
50. เด็กชายจตุรวิทย์ ลันพูม ประถม 3/1 บ้านโคกวัด
51. เด็กหญิงกรองแก้ว หยงหนู ประถม 3/1 บ้านโคกวัด
52. เด็กหญิงสุพิชญา อิ่มผ่อง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
53. เด็กหญิงแก้วมณี ขันตี ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
54. เด็กหญิงอารีญา วิลาภัต ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
55. เด็กหญิงกุลจิรา พานิช ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
56. เด็กหญิงมนต์นภา จันชมภู ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
57. เด็กชายไชยวัฒน์ สระแก้ว ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
58. เด็กหญิงภัทชรีภรณ์ อ่อนหยัด ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
59. เด็กชายนันทิพัฒน์ มาลัย ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
60. เด็กชายจิตติพัทธ์ ลัมพูม ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
61. เด็กหญิงสุทัตตา สระแก้ว ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
62. เด็กชายธารา รุ่งแสง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
63. เด็กชายภีม ศรีบุญเรือง ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
64. เด็กหญิงปนัสยา อุตสาหะ ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
65. เด็กหญิงพิชานันท์ สุขหล้า ประถม 4/1 บ้านโคกวัด
66. เด็กชายนครินทร์ เฟื่องฟู ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
67. เด็กชายกิตติศักดิ์ เสาวคนธ์ ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
68. เด็กหญิงกุลกันยา เผือกผ่อง ประถม 5/1 บ้านโคกวัด
69. เด็กหญิงสุทธิดา หาญเสมอ ประถม 6/1 บ้านโคกวัด
70. เด็กชายธีรยุทธ กระโพธิ์ ประถม 6/1 บ้านโคกวัด
71. เด็กชายอนิรุทธิ์ กระโพธิ์ มัธยม 3/1 บ้านโคกวัด

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑