รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านโป่งวัว
1. เด็กชายสัญชัย สกุลมาก บ้านโป่งวัว
2. เด็กหญิงโช - บ้านโป่งวัว
3. เด็กชายมิวมินแทส - บ้านโป่งวัว
4. เด็กหญิงวันวิกา ชูแก้ว บ้านโป่งวัว
5. เด็กชายปิยเดช เกศศิลา บ้านโป่งวัว
6. เด็กหญิงจิราธร ทิพพรม บ้านโป่งวัว
7. เด็กหญิงฝน - บ้านโป่งวัว
8. เด็กชายอังซ้อน - บ้านโป่งวัว
9. เด็กหญิงมณีสุข โพสลิต บ้านโป่งวัว
10. เด็กหญิงอัญชิสา กัลยา บ้านโป่งวัว
11. เด็กหญิงน้ำฝน ใจใส บ้านโป่งวัว
12. เด็กหญิงศศิชา ศรีพูล บ้านโป่งวัว
13. เด็กหญิงซิน - บ้านโป่งวัว
14. เด็กหญิงณิชา โสดา บ้านโป่งวัว
15. เด็กหญิงกนกพิชญ์ เนินแสง บ้านโป่งวัว
16. เด็กหญิงสุกัญญา เกิดมณี บ้านโป่งวัว
17. เด็กชายการัณยภาส จันทิป บ้านโป่งวัว
18. เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สังข์เสวก บ้านโป่งวัว
19. เด็กชายวัชรพงศ์ โยธี บ้านโป่งวัว
20. เด็กหญิงรัตนา โยธี บ้านโป่งวัว
21. เด็กชายวัชระพล ละศรีนวล บ้านโป่งวัว
22. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์ ตรึกตรอง บ้านโป่งวัว
23. เด็กหญิงฟ้า - บ้านโป่งวัว
24. เด็กชายโชติชัย ชำนาญแขวง บ้านโป่งวัว
25. เด็กชายพงศธร แบบเหมาะ บ้านโป่งวัว
26. เด็กชายเตชิต สายสังข์ บ้านโป่งวัว
27. เด็กหญิงกมลนิตย์ นิง บ้านโป่งวัว
28. เด็กหญิงกมลพรรณ เจริญ บ้านโป่งวัว
29. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ - บ้านโป่งวัว
30. เด็กชายเนยโย - บ้านโป่งวัว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑