รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1. เด็กชายเนสเนว ซา ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
2. เด็กหญิงน้ำค้าง ไชยวงค์ ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
3. เด็กชายซี จันทวงศ์ษา ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
4. เด็กชายเดาะ เนย ประถม 2/1 บ้านหนองบัวทอง
5. เด็กหญิงแพรวนภา ศรีจันทร์ ประถม 3/1 บ้านหนองบัวทอง
6. เด็กชายสมชาย เอียง ประถม 5/1 บ้านหนองบัวทอง
7. เด็กชายนรินทร์ธร คำเพ็ชร ประถม 6/1 บ้านหนองบัวทอง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑