รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหนองแหวน
1. เด็กชายเปรี๊ยะ แช่ม ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
2. เด็กหญิงศิริภัสสร เลิศธัญญา ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
3. เด็กหญิงอนันตญา เย็นฉ่ำ ประถม 1/1 วัดหนองแหวน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินทรวิเชียร ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
5. เด็กชายรูรง ซอน ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
6. เด็กหญิงชุนธัญ เมาะเซาะ ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
7. เด็กหญิงน้ำผึ้ง สุวันนะหง ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
8. เด็กชายสุเมตตา ดาละมุน ประถม 2/1 วัดหนองแหวน
9. เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสุวรรณ์ อนุบาล 3/1 วัดหนองแหวน
10. เด็กหญิงศิริกาญจน์ ดวงแก้ว ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
11. เด็กชายศราวุธ รักษดา ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
12. เด็กชายนวพล ตะกรุดเงิน ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
13. เด็กชายธีรโชติ โชติแสง ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
14. เด็กชายนิก แก้วมะนีวง ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
15. เด็กหญิงอรณิภา บุญรอด ประถม 3/1 วัดหนองแหวน
16. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ศักดิ์บรรณดิษ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
17. เด็กชายปฎิภูมิ บำรุงศาสน์ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
18. เด็กชายสรวิศิษฎ์ ฉะศรลำ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
19. เด็กชายธนชิต ศรีสุวรรณ์ ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
20. เด็กชายคฑา ฤกษ์เวียง ประถม 4/1 วัดหนองแหวน
21. เด็กชายสุขเจริญชัย อินทรวิเชียร ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
22. เด็กชายณัฐวุฒิ สอนแสงทอง ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
23. เด็กชายณัฐพัชร์ ชัยหาร ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
24. เด็กชายดลชัย บุปผาชาติ ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
25. เด็กหญิงธีราพร กะษะบดี ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
26. เด็กชายชัยวัฒน์ บุญรอด ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
27. เด็กชายชโยทิต เปรมมิตร์ ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
28. เด็กหญิงวิว ไซปัญญา ประถม 5/1 วัดหนองแหวน
29. เด็กชายปฏิพัทธ์ บำรุงศาสน์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
30. เด็กหญิงธรรมรส บัวฝรั่ง ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
31. เด็กชายธันวา อาจิณาจารย์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
32. เด็กหญิงปนัดดา ประจง ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
33. เด็กชายศิวกร มงคลโภชน์ ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
34. เด็กชายธีรภัทร ศักดิ์มั่น ประถม 6/1 วัดหนองแหวน
35. เด็กชายกฤษกร ศรีสวัสดิ์ มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
36. เด็กชายวรายุทธ์ เปล่งศรี มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
37. เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ศักดิ์มั่น มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
38. เด็กหญิงณัฐนัน คุ้มพาล มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
39. เด็กหญิงชญานี ตุ่นฝั้น มัธยม 1/1 วัดหนองแหวน
40. เด็กชายเกรียงศักดิ์ พวงบุญชู มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
41. เด็กชายอลงกรณ์ เสนาะสรรพ์ มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
42. เด็กชายชินาธิป เพิ่มพูล มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
43. เด็กชายพยัต กันหาไชย มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
44. เด็กชายนพรัตน์ โสดา มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
45. เด็กชายวรัญญู ฉัยยา มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน
46. เด็กหญิงเกศินี นามวงษ์ มัธยม 2/1 วัดหนองแหวน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑