รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดท่าแคลง
1. เด็กชายชนวัชย์ ดวงทับทิม ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
2. เด็กชายศักรภพ การแก้ว ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
3. เด็กหญิงอภิญญา แก้วอำนาจ ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
4. เด็กหญิงชาลิสา ระวะใจ ประถม 1/1 วัดท่าแคลง
5. เด็กหญิงศศิรัตน์ ดีประดิษฐ ประถม 2/1 วัดท่าแคลง
6. เด็กชายอิทธิพล บำรุงบ้าน ประถม 4/1 วัดท่าแคลง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑