รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดโขดหอย
1. เด็กชายธาราดรณ์ พวงบุญชู วัดโขดหอย
2. เด็กหญิงพรปภา เลิศธัญญา วัดโขดหอย
3. เด็กชายศุภวัฒน์ ประถมวงค์ วัดโขดหอย
4. เด็กหญิงพัชชาพร ลีชา วัดโขดหอย
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา รัตนมณี วัดโขดหอย
6. เด็กชายวีรพงษ์ แว่นมณี วัดโขดหอย
7. เด็กหญิงพัชรพร เจนจัดการ วัดโขดหอย

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑