รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดนาซา
1. เด็กหญิงเมธปิยา ถาวรวัฒนเจริญ อนุบาล 1/1 วัดนาซา
2. เด็กชายรณกร สนเสริฐ อนุบาล 1/1 วัดนาซา
3. เด็กชายจรูญวิทย์ หลำศิริ ประถม 1/1 วัดนาซา
4. เด็กชายมณเฑียร หมั่นสมัคร ประถม 1/1 วัดนาซา
5. เด็กชายจรูญโรจน์ หลำศิริ ประถม 1/1 วัดนาซา
6. เด็กชายกานต์กวิน กลีบแก้ว ประถม 1/1 วัดนาซา
7. เด็กชายธนภัทร พรหมลา อนุบาล 2/1 วัดนาซา
8. เด็กหญิงสิริรัตน์ รสชื่น อนุบาล 2/1 วัดนาซา
9. เด็กหญิงนิชาภา รื่นรมย์ อนุบาล 2/1 วัดนาซา
10. เด็กหญิงกฤษติยา สิทธิบุศย์ อนุบาล 2/1 วัดนาซา
11. เด็กหญิงธัญวรรณ เจนจัดการ ประถม 2/1 วัดนาซา
12. เด็กชายธนทรรศน์ ประคองจิตร ประถม 2/1 วัดนาซา
13. เด็กชายวรินทร สำราญฤทุกข์ ประถม 2/1 วัดนาซา
14. เด็กชายศักดิ์ชัย คำมุงคุณ ประถม 2/1 วัดนาซา
15. เด็กชายสราวุธ สุขสถิตย์ อนุบาล 3/1 วัดนาซา
16. เด็กชายวันชนะ ดีการ อนุบาล 3/1 วัดนาซา
17. เด็กชายธนาคาร ฤกษ์เวียง อนุบาล 3/1 วัดนาซา
18. เด็กหญิงปานทวี พลจันทึก อนุบาล 3/1 วัดนาซา
19. เด็กหญิงพัชนี ถีระเจริญ ประถม 3/1 วัดนาซา
20. เด็กหญิงพันธิตา แข็งกล้า ประถม 3/1 วัดนาซา
21. เด็กชายตุลา สุวรรณลา ประถม 3/1 วัดนาซา
22. เด็กชายสุรวิทย์ ขวัญใจ ประถม 4/1 วัดนาซา
23. เด็กชายกนกพล ประจงจัด ประถม 4/1 วัดนาซา
24. เด็กชายสุทธิพจน์ อยู่พรมชาติ ประถม 4/1 วัดนาซา
25. เด็กหญิงเอมฤดี พลจันทึก ประถม 4/1 วัดนาซา
26. เด็กชายพัชรพล แก้ววิเชียร ประถม 4/1 วัดนาซา
27. เด็กชายกิตติศักดิ์ เจนจัดการ ประถม 5/1 วัดนาซา
28. เด็กหญิงมธุรีย์ หมั่นสมัคร ประถม 5/1 วัดนาซา
29. เด็กหญิงกัญญา คำมุงคุณ ประถม 5/1 วัดนาซา
30. เด็กหญิงบุณยวีย์ สุพรรณวงศ์ ประถม 5/1 วัดนาซา
31. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์ ฉัตรเฉลิมพรรณ์ ประถม 5/1 วัดนาซา
32. เด็กหญิงชลลดา สุขสถิตย์ ประถม 6/1 วัดนาซา
33. เด็กหญิงณัฐธิดา สุขคจันทร์ ประถม 6/1 วัดนาซา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑