รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหนองไทร
1. เด็กหญิงนลินทิพย์ สังข์กุล อนุบาล 1/1 วัดหนองไทร
2. เด็กหญิงเด็กหญิงปริดา เนาพะจัน ประถม 1/1 วัดหนองไทร
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์ โนนทิจันทร์ อนุบาล 2/1 วัดหนองไทร
4. เด็กชายคำดี ตุง ประถม 2/1 วัดหนองไทร
5. เด็กชายเทพพสุธา สังข์กุล อนุบาล 3/1 วัดหนองไทร
6. เด็กหญิงณมน วงศ์หงษ์ อนุบาล 3/1 วัดหนองไทร
7. เด็กชายไส น้ำหนึ่ง ประถม 4/1 วัดหนองไทร
8. เด็กหญิงนาริน น้ำหนึ่ง ประถม 4/1 วัดหนองไทร

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑