รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
1. เด็กหญิงนฤชา สุขประเสริฐ บ้านห้วงกระแจะ
2. เด็กชายธนกฤต แดงเอม บ้านห้วงกระแจะ
3. เด็กชายณัฐวรรธน์ ช่างตบแต่ง บ้านห้วงกระแจะ
4. เด็กชายสิงหา มาลาทอง บ้านห้วงกระแจะ
5. เด็กหญิงโชติกา ประสมทรัพย์ บ้านห้วงกระแจะ
6. เด็กหญิงปณิตา แสงเงิน บ้านห้วงกระแจะ
7. เด็กหญิงสุชัญญา แจ่มกระจ่าง บ้านห้วงกระแจะ
8. เด็กหญิงอลินดา จันดีศรี บ้านห้วงกระแจะ
9. เด็กชายภาคิน กิ่งแก้ว บ้านห้วงกระแจะ
10. เด็กชายรัตนา ปรีแวน ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
11. เด็กชายมงคล จันทสิทธิ์ ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
12. เด็กชายชัยวัฒน์ คุ้มรัตน์ ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
13. เด็กชายชนกันต์ จันทวงค์ ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
14. เด็กชายณัฐชนน รับผกา ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
15. เด็กหญิงสุนา ปูน ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
16. เด็กหญิงผกาพร แสงจันทร์ ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
17. เด็กชายพีรวิชญ์ อ่อนดี ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
18. เด็กชายโพธิวัฒน์ วง์จันทา ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
19. เด็กชายปภังกร เพิ่มพูล ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
20. เด็กชายบุณยวีร์ หุ่นน้อย ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
21. เด็กชายชลธี เหลามี ประถม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
22. เด็กชายจีรศักดิ์ รสชื่น อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
23. เด็กชายศุภณัฐฏ์ ศิริ อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
24. เด็กชายกฤตนภูมิ หน่ายหนีชั่ว อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
25. เด็กชายณัฐภัทร วิลัยวรรณ อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
26. เด็กชายชิติสรรค์ โพธิ์พันธ์ อนุบาล 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
27. เด็กหญิงแก้ว - ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
28. เด็กหญิงพีรดา มาลา ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
29. เด็กหญิงรุ่งนภา ห่วงทรัพย์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
30. เด็กชายธันวา กองแสนแก้ว ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
31. เด็กหญิงเด็กหญิงปัทมวรรณ ทรงศิลป์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
32. เด็กชายชาตรี เหมพิทักษ์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
33. เด็กหญิงวรกมล เทียมสุข ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
34. เด็กหญิงไต ชื้ด ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
35. เด็กชายนนธวัช แท่งทอง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
36. เด็กหญิงซา เสด ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
37. เด็กหญิงชุติมน สมบูรณ์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
38. เด็กชายสราวุธ จันทแสง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
39. เด็กชายธีรภัทร์ ผ่องกมล ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
40. เด็กชายไชยยันต์ จันทสิทธิ์ ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
41. เด็กชายนิณรภัทร พุ่มโต ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
42. เด็กชายสรวิศ ภาระเปลื้อง ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
43. เด็กชายวิทวัส เรียกประโคน ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
44. เด็กชายกิตตินาวิน เจริญสนิทยั่งยืน ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
45. เด็กหญิงญานิกา ลาภพูน ประถม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
46. เด็กชายนพนนท์ คำนึง อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
47. เด็กหญิงสุธาทิพย์ วันนา อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
48. เด็กชายธนะเทพ ห่วงทรัพย์ อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
49. เด็กหญิงลิยิน ลิซ่า อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
50. เด็กหญิงอัยยา เว้นบาป อนุบาล 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
51. เด็กหญิงชัชรีพร คลังเพ็ชร์ ประถม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
52. เด็กชายวโรดม พูลงาม ประถม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
53. เด็กชายอนุรักษ์ พูลแสง ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
54. เด็กชายวัชรินทร์ คำเพ็ชร ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
55. เด็กหญิงเมลย ชุม ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
56. เด็กหญิงรัตนา ชื่ด ประถม 4/1 บ้านห้วงกระแจะ
57. เด็กชายอลงกรณ์ เกตุกัลยา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
58. เด็กชายศิวกร วารนิช ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
59. เด็กชายชยากร พ่อนามแดง ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
60. เด็กชายชยังกูร ปลื้มผล ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
61. เด็กชายไชยวัฒน์ จันทสิทธิ์ ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
62. เด็กชายปรีติ เนื้ออ่อน ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
63. เด็กชายปิยะ งามสม ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
64. เด็กชายศักดินนท์ เลิศธัญญา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
65. เด็กชายวุฒิชัย ชำนาญชล ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
66. เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ยศวิชัย ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
67. เด็กหญิงคิมวดี ทองเชื้อ ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
68. เด็กหญิงกฤติกา นรากร ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
69. เด็กหญิงวิภาวี อ่านพินิจ ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
70. เด็กหญิงฐิรกานดา หรรษา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
71. เด็กหญิงนันทิชา ชำนิยา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
72. เด็กหญิงเกตุแก้ว ผ่องกมล ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
73. เด็กหญิงอชิรญาณ์ บุญเรือง ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
74. เด็กชายฑิตกร บัวคลี่ ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
75. เด็กหญิงปิยวดี เทียมสุข ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
76. เด็กหญิงจิราภรณ์ พงษ์โสภา ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
77. เด็กหญิงรพีพัฒน์ สรรเสริญ ประถม 5/1 บ้านห้วงกระแจะ
78. เด็กชายก้องนรินทร์ ผ่อนร้อน ประถม 6/1 บ้านห้วงกระแจะ
79. เด็กชายสุปวีณ์ นิสสัย ประถม 6/1 บ้านห้วงกระแจะ
80. เด็กหญิงวิภารัตน์ โรจน์แก้ว ประถม 6/1 บ้านห้วงกระแจะ
81. เด็กชายณัฐพล กรวดนอก ประถม 6/1 บ้านห้วงกระแจะ
82. เด็กชายภูผา ฉิมแช่ม มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
83. เด็กชายอนุสิทธิ์ กุลแพทย์ มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
84. เด็กหญิงอรษา อังศรี มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
85. เด็กหญิงกัลยาณี ศรีคงรักษ์ มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
86. เด็กชายนพีภัทร วงศ์จันทา มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
87. เด็กหญิงศศิวิมล ขันวิเศษ มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
88. เด็กหญิงปฐมรัตน์ วงค์จันทา มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
89. เด็กชายจีรวัฒน์ เทียมสุข มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
90. เด็กหญิงนวียา เนียมเกาะเพ็ชร มัธยม 1/1 บ้านห้วงกระแจะ
91. เด็กชายอดิศักดิ์ ศรีคงรักษ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
92. เด็กหญิงปภาวัน จันทสิทธิ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
93. เด็กหญิงศศิชา สิงหราช มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
94. เด็กชายณัฐวุทธ อตัญที มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
95. เด็กหญิงอัญยาณีย์ กลัดเข็มเพชร มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
96. เด็กหญิงแพรวา จันทร์เทียม มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
97. เด็กชายศิริวัฒน์ จิตติยินดี มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
98. เด็กหญิงวนิชากร สังสี มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
99. เด็กชายปรเมศร์ เว้นบาป มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
100. เด็กชายณัฐดนัย ศรีบุญ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
101. เด็กหญิงอพิศฎา จั่นอาจ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
102. เด็กหญิงอรัญญา กรวดนอก มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
103. เด็กหญิงสิริชาดา นาบุญคง มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
104. เด็กชายกิตติพงษ์ ยิ้มสมบูรณ์ มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
105. เด็กชายทีปกร เศษบุบผา มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
106. เด็กหญิงนภาพร เวฬุวัน มัธยม 2/1 บ้านห้วงกระแจะ
107. เด็กหญิงวันวิสา ทวินันท์ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
108. เด็กชายชัชพิมุข หุลเวช มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
109. เด็กหญิงภาวิณี คุณเอนก มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
110. เด็กหญิงศุทธิดา มหาสมิตร มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
111. เด็กหญิงจุฑามาศ ค่อมสติง มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
112. เด็กชายปภังกร รสชื่น มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
113. เด็กหญิงณัฐธิชา ล้วนสำราญ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
114. เด็กหญิงกชกร จันทร์โชติ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
115. เด็กหญิงปาริชาต กล้าหาญ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
116. เด็กชายธันวา ผ่องกมล มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
117. เด็กชายวรินทร ผ่อนร้อน มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
118. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีสุวรรณ์ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
119. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์ ไวว่อง มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
120. เด็กชายชฎายุ ศรีอนันต์ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
121. เด็กชายอภินันท์ สุพร มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
122. เด็กชายจงเจตน์ ยอดงาม มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ
123. เด็กชายนิรุต เทวะสัตย์ มัธยม 3/1 บ้านห้วงกระแจะ

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑