รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดวังหิน
1. เด็กชายศรราม พอนพิลม ประถม 1/1 วัดวังหิน
2. เด็กหญิงฮิป แก้วมณี ประถม 1/1 วัดวังหิน
3. เด็กหญิงรัตนาวรรณ รัตนาธรรม ประถม 1/1 วัดวังหิน
4. เด็กชายจิรายุ สัตยา อนุบาล 3/1 วัดวังหิน
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิชัย จงจิตร อนุบาล 3/1 วัดวังหิน
6. เด็กหญิงบี้ แก้วมณี ประถม 3/1 วัดวังหิน
7. เด็กหญิงบังอร พอนพิลม ประถม 3/1 วัดวังหิน
8. เด็กชายนา แก้วมณี ประถม 4/1 วัดวังหิน
9. เด็กหญิงพลอยอำพัน ภักดิ์สวาท ประถม 4/1 วัดวังหิน
10. เด็กชายโชคติพงษ์ รัตนาธรรม ประถม 5/1 วัดวังหิน
11. เด็กชายชิษณุพงศ์ ยินดีทรัพย์ ประถม 5/1 วัดวังหิน
12. เด็กชายวราธร อุ้มสิน ประถม 5/1 วัดวังหิน
13. เด็กหญิงกัญญากรณ์ เวฬุวัน ประถม 5/1 วัดวังหิน
14. เด็กหญิงพัชราภรณ์ มณีคะ ประถม 5/1 วัดวังหิน
15. เด็กหญิงชยาภรณ์ พรหมคนซื่อ ประถม 6/1 วัดวังหิน
16. เด็กชายถิรวัฒน์ เวฬุวัน ประถม 6/1 วัดวังหิน

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑