รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดหนองสีงา
1. เด็กหญิงภูรดา ศรนรินทร์ อนุบาล 2/1 วัดหนองสีงา
2. เด็กชายวีรภัทร ศีลธรรม อนุบาล 2/1 วัดหนองสีงา
3. เด็กชายชยเดช เปรียวชัยภูมิ อนุบาล 3/1 วัดหนองสีงา
4. เด็กชายอนุชา สนั่นวงศ์ ประถม 4/1 วัดหนองสีงา
5. เด็กชายพีรภัทร เพิ่มเพียร ประถม 6/1 วัดหนองสีงา

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑