รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านคลองลาว
1. เด็กหญิงณิชกมล จันอุบล ประถม 1/1 บ้านคลองลาว
2. เด็กชายปฏิพล ถาวรณ์ ประถม 1/1 บ้านคลองลาว
3. เด็กชายรัชพล กงแก้ว ประถม 2/1 บ้านคลองลาว
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์ เรืองรังสรรค์ ประถม 2/1 บ้านคลองลาว
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์ อ่อนสุข ประถม 4/2 บ้านคลองลาว
6. เด็กชายกฤติเดช มากบุญ ประถม 5/1 บ้านคลองลาว
7. เด็กชายวัชรพล สมนาม ประถม 5/1 บ้านคลองลาว
8. เด็กชายประสิทธิ์ ถาวรณ์ ประถม 5/1 บ้านคลองลาว
9. เด็กหญิงเพ็ญสุภัค จันอุบล ประถม 5/2 บ้านคลองลาว
10. เด็กหญิงกอแก้ว อ่อนสุข ประถม 5/2 บ้านคลองลาว

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑