รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
1. เด็กชายอิทธิพัทธิ์ ฤกษ์สอาด วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
2. เด็กชายภานุวัฒน์ ช่วงชัยชนะ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
3. เด็กชายธนพงษ์ ปลื้มผล วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
4. เด็กชายชณากร อุดมทรัพย์ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
5. เด็กชายปพน เพียรปรุ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
6. เด็กหญิงสุภาวิตา จงสวัสดิ์ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
7. เด็กชายจตุรงค์ จองสันติธรรม วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
8. เด็กหญิงรัตติกาล คำเสียง วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
9. เด็กชายพงษ์พัฒน์ ตันยุชน วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
10. เด็กหญิงวรัญญา แนมนิล วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
11. เด็กหญิงรวิกานต์ วรรณวงษ์ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
12. เด็กหญิงธนภรณ์ ผ่องใส วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
13. เด็กชายสรรพวัต จันทรังษี วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
14. เด็กหญิงชาลิสา รุจิวงศ์ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
15. เด็กชายอดิเทพ สุวะมาตย์ วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
16. เด็กชายกวิน พะละพร วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
17. เด็กชายกุญช์วิสิฏฐ์ วงศ์ทิม วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
18. เด็กชายวรากร สุภพร ประถม 1/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
19. เด็กชายธนภัทร ภูบุญลาภ ประถม 1/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
20. เด็กชายมนตรี รักษาพล ประถม 1/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
21. เด็กชายสกลวรรธน์ เหล็กเพ็ชร ประถม 1/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
22. เด็กชายวสุธา ปานแก้ว ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
23. เด็กชายภูริทัต โถน้อย ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
24. เด็กชายศุภนัฐ เอี่ยมสะอาด ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
25. เด็กชายพีรภัทร์ สำราญทอง ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
26. เด็กชายเอกภพ สอาดดี ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
27. เด็กชายอภิชิต อุดมทรัพย์ ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
28. เด็กชายศุภชัย จินดารัตน์ ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
29. เด็กชายสดใส กรมภักดิ์ ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
30. เด็กหญิงอัญมณี ผ่องใส ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
31. เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไตรแสง ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
32. เด็กหญิงธนพร กันภัย ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
33. เด็กหญิงนุจรี เสนะ ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
34. เด็กชายธนบดี จีวิระ ประถม 1/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
35. เด็กชายจรัญ กันเชียง อนุบาล 2/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
36. เด็กชายดนุวัศ เขือลำ อนุบาล 2/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
37. เด็กชายณัฐชนน ก้อนสิน อนุบาล 2/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
38. เด็กชายคมกริช แตงอ่อน อนุบาล 2/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
39. เด็กชายฑีฆายุ แสงมณี อนุบาล 2/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
40. เด็กหญิงปณิตา อาจองค์ อนุบาล 2/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
41. เด็กชายวิภู สินจันอัด อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
42. เด็กหญิงสิริกร บุญร่มเย็น อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
43. เด็กหญิงจรรรยมนฑร์ จันทร อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
44. เด็กหญิงกมลรัตน์ สะมาลีย์ อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
45. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีเคลือบ อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
46. เด็กชายนิพนธ์ บุญกอง อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
47. เด็กหญิงสุทินา บุญร่มเย็น อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
48. เด็กชายธนวรรธน์ วิณโรจน์ อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
49. เด็กชายไกรวิชญ์ รักเพื่อน อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
50. เด็กชายนราวิชญ์ แสงสด อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
51. เด็กชายชนาธิป นวนสำลี อนุบาล 3/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
52. เด็กหญิงสุประวีณ์ พันธุ์เพ็ชร์ อนุบาล 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
53. เด็กชายณัฐพัฒน์ ทรัพย์โภคา อนุบาล 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
54. เด็กชายภาณุพงศ์ ช่วงชัยชนะ อนุบาล 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
55. เด็กหญิงสุภัสสรา ชลกิจ ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
56. เด็กชายปภังกร อินทชื่น ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
57. เด็กชายณัชพล เข็มทอง ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
58. เด็กหญิงกัลยาณี รอดตัวดี ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
59. เด็กหญิงวรัญญา จงสวัสดิ์ ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
60. เด็กชายศุภวัฒน์ ุกุระจินดา ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
61. เด็กชายลัทธพล พวงจำปา ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
62. เด็กหญิงลฏาภา ตั้งสัจจะกุล ประถม 3/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
63. เด็กชายจิรเมธ พัดลม ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
64. เด็กชายณัฐพงษ์ ทองแม้น ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
65. เด็กหญิงวรวรีย์ วงศ์หงษ์ ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
66. เด็กชายอนันตชัย นิเลาะ ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
67. เด็กชายภัทรกร ตันยะกูล ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
68. เด็กหญิงสุพิชชา เทียมวงศ์ ประถม 4/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
69. เด็กหญิงปณิตา เกษแก้ว ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
70. เด็กชายกล้ากวี ทองรัก ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
71. เด็กชายรัตนพงศ์ พิสิทธิ์มนต์ ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
72. เด็กชายกิตติธร ผ่องใส ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
73. เด็กชายวีรภัทร อ่วยกลาง ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
74. เด็กชายชยานันต์ กล่อมแก้ว ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
75. เด็กหญิงวิภาพร ถนอมศักดิ์ ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
76. เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนาธรรม ประถม 4/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
77. เด็กหญิงปวีณา จินดารัตน์ ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
78. เด็กหญิงปวีณา อาจพินิจ ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
79. เด็กหญิงมุฑิตา กัณหาวงค์ ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
80. เด็กหญิงพรพรรณ สอนสกุล ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
81. เด็กหญิงรัตกาญ หลวงบุญมี ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
82. เด็กหญิงสุพรรษา คำแหง ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
83. เด็กชายณัฐภูมิ ท้วมแก้ว ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
84. เด็กชายเสฏฐวุฒิ ลูกสอาด ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
85. เด็กชายจิรายุ เจริญพร ประถม 5/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
86. เด็กหญิงอารยา สุวะมาตย์ ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
87. เด็กชายณรงค์ศักดิ์ หลำศิริ ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
88. เด็กชายธรรมนิตย์ แสงสด ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
89. เด็กหญิงอธิชา แพทย์กิจ ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
90. เด็กชายภูพยัคฆ์ แตงอ่อน ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
91. เด็กหญิงสุพิชชา สระเกตุ ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
92. เด็กชายถิรวัฒน์ หอมหุล ประถม 5/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
93. เด็กชายชฎายุ สุวรรณรัตน์ ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
94. เด็กหญิงศศิกานต์ เกตุเชื่อม ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
95. เด็กหญิงเมสิณี ตันยะกูล ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
96. เด็กชายปรวิทย์ รักษาพล ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
97. เด็กชายนนทกร พรหมประสิทธิ์ ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
98. เด็กชายวริศ กรินคีรี ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
99. เด็กหญิงวนิดา รุ่งเรือง ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
100. เด็กชายธีรสิทธิ์ หอมเกษร ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
101. เด็กชายณัฐนัน คุณวงศ์ ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
102. เด็กชายดนุสรณ์ มาศงามเมือง ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
103. เด็กชายภาณุพงศ์ ภานุรักษ์ ประถม 6/1 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
104. เด็กชายภูผา ชัยยะเรน ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
105. เด็กชายโยธิน อัปมาทะ ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
106. เด็กชายองอาจ จันทร์ศรี ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
107. เด็กชายจักรภัทร ถมผล ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
108. เด็กชายธาดา คุณสมบัติเจริญ ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
109. เด็กชายกฤษณะพิพัฒน์ เข็มทอง ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
110. เด็กชายวรวิทย์ วงศ์หงษ์ ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
111. เด็กหญิงสุพรรษา รักสัตย์ ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
112. เด็กชายจิรายุ นอบน้อม ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
113. เด็กชายธีรศักดิ์ เส็นเจริญ ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
114. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สุภพร ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
115. เด็กชายพงศกร ถมยา ประถม 6/2 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑