รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดช้างข้าม
1. เด็กหญิงรพีพรรณ จงสวัสดิ์ วัดช้างข้าม
2. เด็กชายวรเมธ รักธรรม วัดช้างข้าม
3. เด็กชายจักรพรรดิ หอมเย็น วัดช้างข้าม
4. เด็กชายณัฐดนย์ ประจงใจ วัดช้างข้าม
5. เด็กหญิงพรนิภา เวชการี วัดช้างข้าม
6. เด็กหญิงชฎาภา กะษะบดี วัดช้างข้าม
7. เด็กชายชลธี บุญถึง วัดช้างข้าม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑