รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านเขามะปริง
1. เด็กชายธีรเดช จันทวาท บ้านเขามะปริง
2. เด็กหญิงนลินทิพย์ พงษ์รัตน์ บ้านเขามะปริง
3. เด็กหญิงกมลพรรณ แสงมะณี บ้านเขามะปริง
4. เด็กหญิงจิดารัตน์ ภาคสุข บ้านเขามะปริง
5. เด็กชายชนะชัย ดอกสร้อย บ้านเขามะปริง
6. เด็กชายแบงค์ เคนปันยา บ้านเขามะปริง
7. เด็กชายทิวัตถ์ แจ้งสว่าง บ้านเขามะปริง
8. เด็กหญิงปรีย์นันท์ วรรณการ บ้านเขามะปริง
9. เด็กชายรัฐภูมิ เทียนชัย บ้านเขามะปริง
10. เด็กหญิงปรียานุช วรรณการ บ้านเขามะปริง
11. เด็กหญิงปาริสา แพทย์กิจ บ้านเขามะปริง
12. เด็กชายธีรเทพ เสาวโร บ้านเขามะปริง
13. เด็กชายเสกสรร แสงทิดทะจัก บ้านเขามะปริง
14. เด็กหญิงวีรณี ช้างสาร บ้านเขามะปริง
15. เด็กชายกิตติธัช โพธิสาราช บ้านเขามะปริง
16. เด็กหญิงชลธิชา สวยงาม บ้านเขามะปริง
17. เด็กหญิงจินดารัตน์ เจริญรื่น บ้านเขามะปริง
18. เด็กชายพนัชกร รุ่งฤทธฺ์ บ้านเขามะปริง
19. เด็กชายวุฒิภัทร วงษ์ภูเขียว บ้านเขามะปริง
20. เด็กหญิงพลอยใส รุ่งฤทธิ์ บ้านเขามะปริง
21. เด็กชายธนบูรณ์ จงดี บ้านเขามะปริง
22. เด็กหญิงวรรณธิดา วะโร บ้านเขามะปริง
23. เด็กหญิงกัญญารัตน์ รื่นจิตร บ้านเขามะปริง
24. เด็กหญิงศิราณี แสงมะณี บ้านเขามะปริง
25. เด็กชายวันชัย ศรีงาม บ้านเขามะปริง
26. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตรีอินทอง บ้านเขามะปริง
27. เด็กชายปิยวัฒน์ พละกูล บ้านเขามะปริง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑