รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านยางระหง
1. เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ ตุลารักษ์ บ้านยางระหง
2. เด็กชายนรากร คุมขวัญ บ้านยางระหง
3. เด็กหญิงฟ้า - บ้านยางระหง
4. เด็กชายกุลภัทร์ สุขศรี บ้านยางระหง
5. เด็กชายอติชาติ นอกเมือง บ้านยางระหง
6. เด็กชายชนกานต์ ไชยเพ็ชร บ้านยางระหง
7. เด็กหญิงพิมพ์พิศา บรรจงการ บ้านยางระหง
8. เด็กชายเตชินท์ รัชคง บ้านยางระหง
9. เด็กชายวิริยะ ตุลารักษ์ บ้านยางระหง
10. เด็กหญิงสุกัญญา แซวใจดี บ้านยางระหง
11. เด็กหญิงพิชชากร ลูกสอาด บ้านยางระหง
12. เด็กชายธเนศ นาพันธ์ บ้านยางระหง
13. เด็กชายแซมมี่ รัศมี บ้านยางระหง
14. เด็กหญิงกฤติญา ศรีเสริม บ้านยางระหง
15. เด็กหญิงอรนุช แจ้งตระกูล บ้านยางระหง
16. เด็กหญิงกาญจนา ชิน บ้านยางระหง
17. เด็กชายอนุวัต เจนจัดการ บ้านยางระหง
18. เด็กหญิงวิชญาพร คำจันทร์ บ้านยางระหง
19. เด็กหญิงปิยมน เจนจัดการ บ้านยางระหง

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑