รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดนายายอาม
1. เด็กหญิงปีใหม่ ลินา วัดนายายอาม
2. เด็กชายสหรัฐ นันทะพรม วัดนายายอาม
3. เด็กหญิงสุชาวดี เลิศเวียง วัดนายายอาม
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์ เพ็ชรวานิล วัดนายายอาม
5. เด็กชายนัดตะพน แสนดี วัดนายายอาม
6. เด็กหญิงปรายฟ้า พื้นแสน วัดนายายอาม
7. เด็กชายลีเมย์ ลินา วัดนายายอาม
8. เด็กชายบวรวิทย์ เค้าโนนกอก วัดนายายอาม
9. เด็กชายปราโมทย์ ล้ำเลิศ วัดนายายอาม
10. เด็กชายชัชพิสิฐ พัฒนากร วัดนายายอาม
11. เด็กหญิงพิมพ์วิมล แก้วสีนวล วัดนายายอาม
12. เด็กชายณรงค์ คำทอง วัดนายายอาม
13. เด็กชายอาทิตย์ ไทยเจริญ วัดนายายอาม
14. เด็กชายธันวา พื้นแสน วัดนายายอาม
15. เด็กหญิงบุษยมาศ คำศิริ วัดนายายอาม

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑