รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนบ้านต้นกระบก
1. เด็กชายดลพรรธน์ อนันทสุข อนุบาล 2/1 บ้านต้นกระบก
2. เด็กหญิงนันทิชา ศรีวงศา อนุบาล 2/1 บ้านต้นกระบก
3. เด็กชายนิรุทธ์ หวานเสนาะ ประถม 3/1 บ้านต้นกระบก
4. เด็กหญิงนิชดา ศุภษร ประถม 4/1 บ้านต้นกระบก
5. เด็กชายวรเมธ ศรีตะปัญญะ ประถม 4/1 บ้านต้นกระบก
6. เด็กชายณัฐพนธ์ เถื่อนบุญมี ประถม 4/1 บ้านต้นกระบก
7. เด็กชายชีวธันย์ บุตรดางาม ประถม 4/1 บ้านต้นกระบก
8. เด็กหญิงกานต์ธิดา โสรส ประถม 4/1 บ้านต้นกระบก
9. เด็กหญิงมุทิตา ภักดี ประถม 5/1 บ้านต้นกระบก
10. เด็กหญิงประภัสสร พลแก้ว ประถม 5/1 บ้านต้นกระบก
11. เด็กหญิงพรไพลิน กระจ่างวงศ์ ประถม 5/1 บ้านต้นกระบก
12. เด็กหญิงจิตรลดา ศรีเพ็ชร ประถม 5/1 บ้านต้นกระบก
13. เด็กหญิงอทิตยา เรืองเกตุ ประถม 5/1 บ้านต้นกระบก
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์ เมฆขุนทด ประถม 6/1 บ้านต้นกระบก
15. เด็กหญิงจันทา หูด ประถม 6/1 บ้านต้นกระบก
16. เด็กชายยุทธการ อินทศร ประถม 6/1 บ้านต้นกระบก
17. เด็กหญิงวิลาวัณย์ อันตระโลก มัธยม 1/1 บ้านต้นกระบก
18. เด็กชายยศพนธ์ สงวนสิน มัธยม 1/1 บ้านต้นกระบก
19. เด็กชายเขี่ยง หลาย มัธยม 1/1 บ้านต้นกระบก
20. เด็กชายนพดล ห่างภัย มัธยม 1/1 บ้านต้นกระบก
21. เด็กชายอรรถวุฒิ ซื่อสัตย์ มัธยม 2/1 บ้านต้นกระบก
22. เด็กหญิงพรชนัน บุตรดางาม มัธยม 2/1 บ้านต้นกระบก

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑