รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์รับชม โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
1. เด็กชายอนรรฆ อุระวงศ์ ประถม 2/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
2. เด็กชายมนัสพงศ์ พลเยี่ยม ประถม 2/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
3. เด็กชายนันทิพัฒน์ คำวิลัย ประถม 4/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
4. เด็กชายชิษณุพงค์ สร้างนอก ประถม 4/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
5. เด็กชายวิทยา วงศ์ชนะ ประถม 6/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
6. เด็กหญิงเกศกมล โพธิสาร ประถม 6/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
7. เด็กชายดนัย ปรุงชื่น ประถม 6/1 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ

ระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑